Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów

+48 41 357 24 24
+48 41 357 24 53
psck@psck.pl

 

NIP 662-16-66-537
ING Bank Śląski 
70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

   

                

Uniwersytet Aktywnego Seniora

 

Od 1 października w pińczowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach jest realizowany projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji u osób w wieku 50+ w zakresie zdrowia i profilaktyki, interwencji kryzysowej, komunikacji, aktywności artystycznej, prawa i lokalnej historii poprzez stworzenie programów kształcenia i realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zasobów UJK w Kielcach.
Projekt został podzielony na dwa bliki tematyczne: pierwszy to „Na ścieżce do zdrowia, urody i sprawności” w którym poruszone zostaną tematy: dietetyki i zasad zdrowego żywienia, aktywnego trybu życia – oraz podologii czyli zdrowia nóg czy też podstawy kosmetologii i zasady dbałości o higienę i wygląd.
W drugim semestrze seniorzy będą uczestniczyć w z zajęciach drugiego bloku „Ze sztuką na Ty” gdzie na warsztatach i laboratoriach zaznajomią się z z podstawami fotografii i sztuki filmowania oraz obróbki tych materiałów. Przewidziane są również zajęcia rękodzielnicze i warsztaty wokalne.

Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, a podstawie  umowy nrPOWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

zapisy